Sharing is Caring .. FREE Registration
+1 vote
207 views
Bakit bawal magpuyat sa umaga?
in Uncategorized by cadet engr (173 points) | 207 views

1 Answer

0 votes
kasi bampira ka po. masusunog ka pag nagpuyat ka sa umaga
by cadet engr (256 points)

Related questions

+5 votes
4 answers
asked in Dating by DAMN. cadet engr (294 points) | 55 views
+3 votes
3 answers
asked in Dating by Xander Ford cadet engr (173 points) | 57 views
+3 votes
5 answers
asked in Uncategorized by Xander Ford cadet engr (173 points) | 2.3k views
+3 votes
2 answers
asked in Uncategorized by Xander Ford cadet engr (173 points) | 54 views
+3 votes
2 answers
+1 vote
1 answer
asked in Uncategorized by Xander Ford cadet engr (173 points) | 85 views
Welcome to PinoyBIX Engineering Q&A, where you can ask questions and receive answers from other members of the community.
1,987 questions
2,054 answers
12 comments
131 users